Andmekaitse põhimõtted


Käesolevates andmekaitsepõhimõtetes kirjeldame ja selgitame, kuidas, millal ja miks me töötleme Teie isikuandmeid, milliseid väärtuseid ja üldpõhimõtteid töötlemisel järgime ja millised on Teie õigused seonduvalt Teie isikuandmetega. 


1. Meie väärtused ja üldpõhimõtted isikuandmete töötlemisel


Tegutseme seaduslikult. Meil on Teie isikuandmete töötlemiseks alati olemas õiguslik alus ja töötleme Teie isikuandmeid just sellel alusel. Töötlemine on õiglane ning arusaadav ning mõistetav isiku jaoks, kelle isikuandmeid Me töötleme.


Lähtume eesmärgist. Määrame isikuandmete töötlemiseks õiguspärase eesmärgi ja töötleme isikuandmeid ainult sel eesmärgil. Avaldame Teile isikuandmete töötlemise eesmärgi selgelt ja arusaadavalt.


Kogume isikuandmeid minimaalselt. Kogume ainult asjakohaseid ja vajalikke isikuandmeid. Isikuandmete kogumisel lähtume isikuandmete töötlemise eesmärgist, st Me ei kogu rohkem isikuandmeid kui vaja.


Hoiame isikuandmeid õigetena. Vajadusel ajakohastame isikuandmeid ja parandame isikuandmed, mille õigsus on oluline isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohast.


Kaitseme Teie isikuandmeid. Suhtume Teie isikuandmete töötlemisse hoolsalt ja anname endast parima, et Teie isikuandmed oleksid kaitstud. Rakendame erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid) isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku või omavolilise hävitamise, kaotsimineku, muutmise, avaldamise, omandamise või neile lubamatu juurdepääsu eest.


Valime koostööpartnereid hoolikalt. Edastame isikuandmeid enda volitatud töötlejatele, kellega oleme eelnevalt sõlminud andmetöötluslepingu. Nõuame ja eeldame oma lepingupartneritelt, et nad oleksid isikuandmete töötlemisel hoolikad ja eetilised ning hoiaksid isikuandmeid turvalisust.


Säilitamise piirang. Säilitame isikuandmeid ainult nii kaua kuni säilitamine on nõutav õigusaktide või lepingu kohaselt või vajalik andmekaitsereeglites määratud eesmärkide saavutamiseks. Vaidlustega seotud Isikuandmeid säilitame kuni nõude aegumiseni. Pärast Isikuandmete säilitamise tähtaja möödumist kustutame Isikuandmed jäädavalt.


2. Meie roll isikuandmete töötlejana


Töötleme oma elanike ja koostööpartnerite esindajate isikuandmeid, samuti meie kodulehe kaudu meie poole pöördunute isikuandmeid.


Töötleme isikuandmeid nii vastutava kui volitatud töötlejana. Vastutava töötlejana määrame ise isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Volitatud töötlejana järgime isikuandmete töötlemisel vastutava töötleja kirjalikke juhiseid. Volitatud töötlejana töötleme me isikuandmeid meie juriidilisest isikust teenusekasutajaga sõlmitud andmetöötluslepingust tuleneva kirjaliku juhise kohaselt.


3. Isikuandmete saamise viis


Me saame isikuandmed otse Teilt kui Te osalete meie teenusel, Samuti siis kui Te  pöördute meie poole meie kodulehe kaudu, e-kirja teel, kirja teel või helistades.


Kui Te esindate meie juriidilisest isikust teenusekasutajat siis saame Teie isikuandmed teenuselepingut sõlmides või lepingu täitmise käigus. Juriidilisest isikust teenusekasutaja esindajana võite Te meile edastada oma teiste esindajate ja/või teenusekasutajate isikuandmeid.  


4. Töödeldavad isikuandmed


Töötleme eelkõige neid isikuandmeid, mida on vaja teenuselepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil, võimalikult vähesel määral ja ainult selgel õiguslikul alusel.


Muuhulgas töötleme järgmisi isikuandmeid:

(1) isiklikke andmeid, nt eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg.

(2) kontaktandmeid, nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress;

(3) teenuse osutamisega seotud andmed, nt lepingu täitmisega ja teenusega tarbimisega seotud andmed, päringud, kaebused, maksekäitumise teave;

(4) teenusega rahuolu andmed, nt koolituse mitteanonüümsete rahuloluküsitluste vastused;

(5) finantsandmed, näiteks kohustuste või tehingute kohta;

(6) suhtlusandmed, näiteks e-posti vahendusel kogutavad andmed, sotsiaalmeedia vahendusel kogutavad andmed, sõnumite teel edastavad andmed jne. 


5. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus


Töötleme isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel ja järgnevatel õiguslikel alustel:


Jrk nr

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

1

Teenuse osutamine, läbirääkimiste pidamine teenuse osutamise tingimuste üle, s.h hinnapakkumise esitamine, osutatud teenuse analüüs.

lepingu täitmine

2

Õigusaktidest tulenevate meie õiguste realiseerimine ja kohustuste täitmine, sh raamatupidamiskohustuse täitmine.

lepingu täitmine ja Meie juriidilise kohustuse täitmine

3

Teie päringute ja taotluste menetlemine.

lepingu täitmine ja Meie juriidilise kohustuse täitmine

4

Teile teadete edastamine.

Meie õigustatud huvi

5

Teie päringute vastuvõtmine ja menetlemine, Teie päringutele vastamine.

Meie õigustatud huvi6. Teie õigused isikuandmetega seonduvalt


Andmekaitse üldmäärus annab Teile ulatuslikud õigused seoses Teie isikuandmetega:


(1) Õigus isikuandmetega tutvuda – Teil on õigus teada, milliseid Isikuandmeid me Teie kohta säilitame ja kuidas neid töötleme, sh on Teil õigus teada töötlemise eesmärki, isikuid, kellele isikuandmeid avalikustame, teavet automatiseeritud otsuste tegemise kohta ning õigus saada oma isikuandmetest koopiaid.


(2) Õigus isikuandmete parandamisele – Teil on õigus nõuda ebapiisavate, puudulike ja väärate isikuandmete parandamist.


(3) Õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta – Teil on õigus võtta tagasi Meile antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Palun arvestage, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.


(4) Õigus isikuandmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – Teil on õigus nõuda, et Me kustutaksime Teie isikuandmed (nt kui Te võtate tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku või kui isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärgil, millega seoses on need kogutud). Meil on õigus keelduda isikuandmete kustutamisest kui isikuandmete töötlemine on vajalik Meie juriidilise kohustuse täitmiseks, sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks, õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks, kaitsmiseks või avalikes huvides.


(5) Õigus töötlemise piiramisele – Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite isikuandmete töötluse osas).


(6) Õigus esitada vastuväiteid – Teil on õigus esitada Meile oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid, kui Teie isikuandmete töötlemine toimub Meie õigustatud huvist või avalikust huvist lähtudes. Otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemisele võite Te esitada vastuväite igal ajal ning Me reageerime koheselt.


(7) Õigus andmete ülekandmisele – Juhul, kui Teie isikuandmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul ja isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on teil õigus saada Teid puudutavaid isikuandmeid, mida Te olete Meile kui vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning Teil on õigus edastada Isikuandmed teisele vastutavale töötlejale. Samuti on Teil õigus nõuda, et Me edastaksime isikuandmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.


(8) Automaatse otsuste tegemine (sh profiilianalüüs) – juhul, kui oleme Teid teavitanud, et Me teostame automatiseeritud töötlusel põhinevat otsustamist (sh profiiilianalüüsi), mis toob kaasa Teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab Teile märkimisväärset mõju, siis võite nõuda, et automaatset otsust ei tehtaks üksnes automatiseeritud töötluse alusel.


Enam teavet oma õiguste kohta leiate isikuandmete kaitse üldmääruse 3.peatükist.


Kui Te soovite kasutada mõnd isikuandmete töötlemisega seotud õigust või Teil on küsimus isikuandmete töötlemise kohta siis palun saatke meile sellekohane e-kiri aadressil: [info@rannapere.ee]. Me vastame tavaliselt ühe kuu jooksul ning kui vastus eeldab isikuandmete väljastamist, kontrollime eelnevalt taotluse esitaja isikusamasust.


Kui Teid ei rahulda Meie antud vastus siis saate alati pöörduda kaebusega järelevalveasutuse poole (www.aki.ee).  


7. Mida teha isikuandmete rikkumise korral?


Palun teavitage meid koheselt Teile teadaolevatest isikuandmete töötlemise rikkumisest või rikkumise ohust aadressil [info@rannapere.ee]. Me suhtume isikuandmete turvalisuse teemasse tõsiselt ning reageerime koheselt võimalikule rikkumisjuhule.  


8. Kui kaua me isikuandmeid säilitame?


Me säilitame isikuandmeid nii kaua kuni see on kohustuslik või lubatud õigusaktide kohaselt või vajalik Andmekaitse reeglites märgitud eesmärkide saavutamiseks.


Näiteks juriidilise kohustuse eesmärgil töödeldavaid isikuandmeid säilitame nii kaua kuni vastav juriidiline kohustus on kehtiv (nt raamatupidamise seaduses sätestatud kohustus 7.a). Vaidlustega seotud isikuandmeid säilitame kuni nõude aegumiseni.


Pärast Isikuandmete säilitamise tähtaja möödumist kustutame Isikuandmed jäädavalt.


Rohkem infot andmete töötlemise kohta leiate Andmekaitse Inspektsiooni kodulehelt.